ДО ВАС ПРИЙШЛИ З ПЕРЕВІРКОЮ? ВАШІ ДІЇ!

Підстави для перевірки

Відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) перевірки бувають лише планові та позапланові. Планові перевірки здійснюють за графіком, що розробляється органами контролю.

Позапланово підприємство може перевірятись на передбачених Законом підставах:

1) подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;

2) виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов’язкової звітності, поданих суб’єктом господарювання;

3) перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду (контролю);

4) звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства. Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу виконавчої влади на його проведення;

5) неподання у встановлений термін суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;

6) настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Позапланові перевірки за іншими підставами заборонені! Винятком є лише підстави, встановлені іншими законами або міжнародними договорами.

Під час позапланової перевірки повинні з’ясовуватися лише ті питання, які стали підставою її здійснення. Такі питання мають бути обов’язково зазначені у посвідченні (направленні) на проведення перевірки. Ви маєте право відмовити в наданні документів, не пов’язаних із питаннями перевірки!

Вимагайте направлення на перевірку. Вам зобов’язані надати його копію. Також перевірте, чи має посадова особа органу державного нагляду (контролю) службове посвідчення. Без цих документів ви маєте право не допускати до перевірки.

Планова перевірка проводиться із завчасним попередженням

Кожен орган державного контролю зобов’язаний розробити графік планових перевірок. Відповідно до Закону, органи контролю повинні письмово повідомити вас про здійснення планової перевірки не пізніше, ніж за 10 днів до її початку. Ви маєте право не допускати до перевірки, якщо не отримали завчасного попередження.

Частота перевірок залежить від ступеня ризику підприємницької діяльності. Органи контролю повинні перевіряти підприємства з періодичністю, яка залежить від ступеня ризику підприємницької діяльності для суспільства і довкілля.

Відповідно до Закону, кожне підприємство має бути віднесене до однієї з 3-х груп ризику (високий, середній і незначний), кожна з яких має власну періодичність проведення перевірок.

Впровадження такої системи перевірок підприємств сприятиме:

– зменшенню кількості перевірок – підприємств, діяльність яких не становить істотної небезпеки для суспільства та/або довкілля;

– зменшенню втручання держави в господарську діяльність, а також регуляторного тиску на підприємства;

– збільшенню прозорості призначення планових перевірок;

– зменшенню кількості необґрунтованих перевірок.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Тривалість здійснення перевірок обмежена.

Перевірка підприємства будь-яким органом контролю не може тривати довше 15 днів, а малих підприємств – 5 днів. Позапланова перевірка підприємства не може перевищувати 10 робочих днів, малих підприємств – 2 дні. Відповідно до Закону, забороняється продовжувати перевірку.

Розпорядження про застосування санкцій видається виключно керівництвом органу контролю. Якщо внаслідок перевірки були виявлені порушення, то складається розпорядження, або припис щодо їх усунення. Відповідно до Закону:

– припис вимагає усунення порушень, не передбачаючи при цьому застосування санкцій;

– розпорядження, у свою чергу, вимагає усунення підприємцем порушень і може передбачати застосування санкцій.

Перелік підстав для зупинення діяльності підприємства встановлюються виключно Законами України. Якщо Законом для конкретного органу контролю не передбачено такого права або підстав, або вони встановлені підзаконним нормативно-правовим актом, то такий орган контролю не має права зупиняти діяльність підприємства.

Встановлена чітка процедура відбору зразків продукції на експертизу.

Відбір зразків продукції для експертизи здійснюється на підставі письмового вмотивованого рішення керівника органу контролю або його заступника.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Перед початком відбору зразків продукції посадова особа органу контролю зобов’язана пред’явити вам рішення про відбір зразків продукції, а також роз’яснити порядок відбору. Ви маєте право бути присутнім під час процесу відбору зразків. Кількість зразків продукції, яка відбирається, повинна відповідати кількості, зазначеній у рішенні органу контролю про відбір зразків. Якщо вам не пред’явлено рішення, не роз’яснено порядок відбору, або в рішенні не зазначена кількість продукції, яка відбирається, ви маєте право не дозволити посадовій особі органу контролю відбирати зразки продукції. За наслідками відбору зразків продукції складається акт.

Витрати, пов’язані з відбором, доставкою і проведенням експертизи зразків продукції, фінансуються за рахунок органу державного контролю. Ви повинні відшкодувати витрати на проведення експертизи лише у разі підтвердження її результатами факту порушення вами вимог законодавства.

Кожен орган контролю повинен розробити перелік питань, згідно з яким він буде проводити планову перевірку. Такі переліки мають бути відкритими, що сприяє прозорості процесу перевірки і постійному самоконтролю суб’єкта господарювання за дотриманням вимог законодавства в своїй діяльності.

З метою захисту своїх прав ви можете залучати до перевірки юристів, аудиторів, бухгалтерів, адвокатів і будь-яких інших осіб. Під час перевірки ви також має право використовувати відео та аудіозасоби, не перешкоджаючи здійсненню перевірки.

Надання права фіксувати процес перевірки аудіо або відеоносіями і запрошувати третіх осіб стимулює сторони уникати порушень і неухильно дотримуватися законодавства.

Варто зазначити, що до другого читання готується проекту закону «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо впорядкування перевірок суб’єктів господарювання.

У новій запропонованій редакції запроваджується заборона на  проведення перевірок та відволікання від підприємницької діяльності суб’єктів господарювання за анонімними, а також іншими необґрунтованими заявами, невідворотності відповідальності осіб за подання таких заяв.
Не допускається дублювання заходів державного нагляду (контролю) різними його органами з одного і того ж питання щодо суб’єкта підприємницької діяльності.

Передбачається, що планові заходи мають здійснюватись органами державного нагляду (контролю) лише комплексно і на підставі їх спільного рішення. Не допускається проведення протягом одного року більш, як одного, заходу державного нагляду (контролю) щодо одного суб’єкта господарювання.
Встановлюється неприпустимість проведення частіше, ніж раз на п’ять років, планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання, які є виробниками промислової та сільськогосподарської продукції і протягом останніх п’яти років не скорочують обсяги виробництва основної продукції та робочі місця, збільшують суми сплачуваних ними податків та зборів, своєчасно проводять розрахунки з державним та місцевими бюджетами.
У зв’язку із цим посилюється відповідальність органів державного нагляду (контролю) та їх посадових осіб за шкоду та інші збитки, заподіяні суб’єкту господарювання внаслідок порушення вимог законодавства, перешкоджання його діяльності, зокрема шляхом вилучення оригіналів документів, комп’ютерів, необґрунтованого накладення арешту на майно, рахунки в банках чи у інший спосіб у ході проведення перевірки.
Під час проведення заходів державного нагляду (контролю) не допускається вилучення у суб’єктів господарювання оригіналів їх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютерів, за винятком випадків, передбачених кримінально-процесуальним законом.
При цьому розмежовується застосування санкцій за результатами перевірки зупинення чи обмеження діяльності суб’єктів підприємницької діяльності. Встановлюється, що зупинення або обмеження виробництва (виготовлення), або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг допускається лише у виняткових випадках і за вмотивованим письмовим рішенням керівника органу державного нагляду (контролю) чи його заступника у разі, якщо така діяльність спричиняє загрозу життю та здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу, виникнення техногенних ситуацій або пожеж, а також, якщо така діяльність здійснюється за відсутності дозволу на її проведення за умов наявності такого дозволу, передбаченого законодавством.
Визначається, що у інших випадках зупинення чи обмеження діяльності суб’єктів господарювання можливе лише в судовому порядку за зверненням органу державного нагляду (контролю). Основні положення цього законопроекту узгоджуються з вимогами Податкового кодексу України. Наступним етапом в системі контролю має стати приведення профільного законодавства у відповідність із Законом.

 

Підготувала помічник юриста АК «ПРАЙМ» Проценко Тетяна

 

Copyright © Prime Law Firm 2011&mdash2016, All Rights Reserved
Powered by Code201